NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

SE VSTUPEM DO AREÁLU VYJADŘUJETE SOUHLAS S NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM

Je zakázáno vnášet do areálu vlastní nápoje a jídlo.

Výjimku mají osoby se speciální potravinovou dietou (vhodné předem telefonicky nebo mailem konzultovat s pořadatelem).

Zákaz vstupu s kolem, koloběžkou, bruslemi, skateboardem apod. Do areálu platí také zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů.

Zákaz vstupu se zvířaty.

Zákaz vnášení jakýchkoli zbraní, nebezpečných, ostrých, nebo pyrotechnických předmětů, laserů, skla, neskladných či objemných předmětů. 

Požití omamných a psychotropních látek (drogy) je v areálu přísně zakázáno.

Je zakázáno vstupovat do prostorů, které nejsou návštěvníkům povoleny a zakládat oheň.

Je zakázáno narušovat produkci a jakkoli ničit vybavení areálu. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené. 

Je zakázáno bez souhlasu pořadatele prodávat nebo nabízet zboží a služby, provádět zprostředkování, reklamu, apod., 


 • Uhrazené vstupné se nevrací, stejně jako vstupenky zakoupené v předprodeji. (pokud nedojde k nepředvídatelné události, která vede ke zrušení akce ze strany pořadatele- přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz apod.)
 • Oprávnění pro vstup do areálu je pouze na základě vstupenky zároveň s kontrolní páskou. Zakoupením vstupenky a stejně tak i jejím předložením u vstupu vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozním řádem festivalu, pokyny pořadatele a podmínkami, které se k nim vážou..
 • Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez náhrady.
 • Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než v určených WC.
 • Za osobní věci návštěvníků organizátor neručí!
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce. 
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností, zanedbáním svých povinnosti a nedodržením návštěvního řádu nebo pokynů pověřených osob organizátora nenesou organizátoři akce odpovědnost.

 • Jakákoli aktivní účast nebo zapojení se návštěvníka do uměleckého vystoupení je na jeho vlastní nebezpečí. Za případnou újmu návštěvníka vzniklou při této činnosti nenesou organizátoři odpovědnost.

 • Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty ze strany orgánů státního odborného dozoru, zrušení akce apod.). 

 • Ostatní záležitosti výslovně neupravené tímto návštěvním řádem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

 • Každý návštěvník vstupuje a pobývá v areálu festivalu na vlastní nebezpečí. Organizátoři odpovídají pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.